O kierunku

Nauki toksykologiczne (ang. toxicological sciences) stanowią interdyscyplinarny obszar działalności toksykologów, których nadrzędnym przesłaniem jest „troska o życie i zdrowie człowieka, ochrona zwierząt i środowiska przyrodniczego”. W obszarze współczesnej toksykologii znajdziemy specjalistów o różnych profilach aktywności zawodowej, począwszy od toksykologii doświadczalnej (eksperymentalnej), a skończywszy na toksykologii klinicznej, sądowej, weterynaryjnej, środowiskowej, żywności czy regulacyjnej. Do podstawowych zadań współczesnej toksykologii należy zarówno prowadzenie badań naukowych, w tym ocena ryzyka, jak i formułowanie zaleceń dotyczących kontroli i zapobiegania oraz szeroko rozumianego rozpoznawania i leczenia.

Toksykologia z Elementami Kryminalistyki to kierunek studiów, którego efekty kształcenia oraz przyszłe kariery zawodowe absolwentów przynależą do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu z wiodącą dyscypliną – naukami farmaceutycznymi. Są to wyłącznie studia drugiego stopnia.

Nauczanie na kierunku Toksykologia z Elementami Kryminalistyki uwzględnia efekty kształcenia niezbędne do wykonywania zawodu toksykologa oraz ogólnoakademickie. Z listy wiedzy, umiejętności i kompetencji efekty kształcenia odnoszą do deskryptorów efektów kształcenia realizowanych w dyscyplinie nauk farmaceutycznych (60%) i nauk medycznych (40%).

Studia na kierunku Toksykologia z Elementami Kryminalistyki trwają 2 lata (4 semestry). Uzyskanie dyplomu magistra zgodnie z wytycznymi Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego wymaga zdobycia przez studenta co najmniej 120 punktów ECTS (Toksykologia z elementami kryminalistyki – 121 ECTS), traktując pełny rok studiów prowadzonych w systemie stacjonarnym jak odpowiednik 60 ECTS.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku Toksykologia z Elementami Kryminalistyki jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu toksykologa. Ukończenie studiów drugiego stopnia otwiera także drogę do studiów doktoranckich dla osób zainteresowanych karierą naukową na polu toksykologii.

https://lnkd.in/dwab9Bu